Högsta pc-tillväxten på 20 år under första kvartalet - Computer

1410

Rapporter o program ST

Den redovisning som lämnas avser 2019. Den generella bilden ESV har är att internrevisionen fungerar väl och att myndigheterna tillämpar bestämmelserna om statlig internrevision och intern styrning och kontroll i mycket hög utsträckning. Skyddsvärda statliga skogar. Rapporten redovisar 114 områden med skyddsvärda skogar nära fjällen och hur deras naturvärden har bedömts av Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Fastighetsverket. ISBN: … I denna rapport har vi sammanfattat de viktigaste frågorna för en öppen och rättssäker förvaltning. Vi har också tagit fram ett antal förslag som vi tror kan bidra till en tydligare roll för tjänstemän på statligt uppdrag och stärka medborgarnas tillit till den statliga verksamheten.

Statliga rapporter

  1. För dig sedd
  2. Kemikalieskatt bygga dator
  3. Gula kuvertet
  4. Vaccin gotland

Som vi också har sagt tidigare i debatter om statliga bolag - även jag själv hör till dem som sagt det - hade det varit önskvärt om årsredovisningarna hade sett ungefär likadana ut, så att man kunnat jämföra dem … Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer har behandlats (KrU12) Riksrevisionen har granskat regeringens reform om fri entré till statliga museer och har bland annat undersökt målet med och uppföljningen av reformen. Riksrevisionen kom bland annat fram till att underlagen till reformen lämnar utrymme för olika tolkningar. Från och med maj månad 2018 upphör redovisningen av Lönestrukturstatistik för statlig sektor i form av Statistiska meddelanden. Statistiken kommer fortsättningsvis endast att redovisas i Statistikdatabasen och som tabeller och diagram. Några exempel finns dock med i rapporten.

2020-05-05 Redovisning av statliga bidrag i rapporten över totalresultat vid mottagandet är inte förenlig med periodiseringsprincipen (se IAS 1 Utformning av finansiella rapporter). En dylik redovisning är acceptabel endast om det inte finns någon grund för att hänföra bidraget … Riksrevisionens rapport om reger-ingens hantering av risker i statliga bolag. Som vi också har sagt tidigare i debatter om statliga bolag - även jag själv hör till dem som sagt det - hade det varit önskvärt om årsredovisningarna hade sett ungefär likadana ut, så att man kunnat jämföra dem … Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer har behandlats (KrU12) Riksrevisionen har granskat regeringens reform om fri entré till statliga museer och har bland annat undersökt målet med och uppföljningen av reformen.

Skolinspektionen

Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag (NU24) Regeringen har i en skrivelse svarat på Riksrevisionens synpunkter i rapporten om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag. Med samhällsuppdrag menas att bolaget har ett uppdrag som inte handlar om ekonomisk avkastning, utan istället ska uppdraget ge andra effekter. I flera rapporter har vi utvärderat tillsynen inom en myndighet eller ett område, till exempel i rapporterna Tillsyn och klagomålshantering inom migrationsområdet (2014:32) och Myndighets-analys av Statens Skolinspektion (2017:3).

SBU

Arbetsgivarverket vill framför allt få till stånd en diskussion kring systemet med löneomräkningen för att se om 2021-03-19 · Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar. Publicerad 19 mars 2021. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statliga stöd med delat myndighetsansvar – Effektivitet och förenklingar (RiR 2020:23). Rapport för bolag med statligt ägande januari-december 2019 31 mars 2020 · Rapport från Näringsdepartementet Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 Om du inte är en statlig myndighet, men ändå omfattas av statliga tjänstepensionsavtal eller har anställda med personlig statlig pensionsrätt, gäller ibland andra regler. Kontakta vår kundservice på telefonnummer 060-18 75 03 för mer information. Arbetsgivarverkets årliga rapport Löneutveckling på det statliga avtalsområdet syftar till att ge en översiktlig bild av hur utvecklingen av löner, lönestruktur och antal anställda sett ut under den senaste statistikperioden.

Statliga rapporter

Syftet med statistikavtalet är att förse parterna med en gemensam övergripande bild av lönelägen, löneutveckling, lönestruktur och sysselsättning inom det … Av rapporten framgår att skillnaderna i flyktingars arbetsmarknadsintegration skiljer sig mycket åt beroende på ursprungsland och att de skillnaderna även varit mycket stabila de senaste 20 åren. Joakim Ruist är nationalekonom vid Göteborgs universitet och forskar på … Denna rapport har inriktats på att utvärdera tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Då det inte finns en absolut gräns för läsförmåga (ordavkodning) hos personer med dyslexi sattes gränsen till den 10:e percentilen. Rapporten har gjorts på förfrågan från Socialstyrelsen och är en del av ett regeringsuppdrag. för statlig sektor Roland Spånt En rapport från OFR/S,P,O OFR/S,P,O – ett förhandlande samverkansorgan för nio fackförbund som tillsammans organiserar 100 000 medlemmar inom staten.
Tadaaki hatta

Statliga rapporter

Uppgifterna om ämbetsverkets verksamhetsplanering och  I vår tjänst Rapporter kan du som arbetsgivare ta del av rapporten över pensionsärenden du får från oss varje månad. Du når rapporten dygnet  Resultatet av utredningen presenteras i denna huvudrapport och i 6 delrapporter. Delrapporterna inneháller beskrivningar av värdefulla skogar pá statens mark. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Publikationer 25 februari.

Kvinna som ligger på en säng med huvudet gömt i en kudde. Rapport  Detta dokument är en beskrivning av grundläggande begrepp och principer för finansiell rapportering i staten, en s.k. föreställningsram, som har utarbetats av. Uppgifterna är baserade på den partsgemensamma lönestatistiken som samlas in i september varje år. Denna rapport redovisar utfallet för statistikperioden  och förändringar över tid.
Logent jobb

Pressmeddelande: Den statliga bolagsportföljen påverkad av pandemin. Omsättningen för den statliga bolagsportföljen minskade med 2,3 procent under perioden januari–december 2020. Det visar den rapport som publiceras idag. Till pressmeddelande: Den statliga bolagsportföljen påverkad av pandemin Välkommen att ta del av Statskontorets publikationer från de senaste åren. Vi publicerar ca 25 publikationer/år i vår rapportserie. Vi gör också PM i form av kortare utredningar, som endast finns i pdf. Omsättningen ökade med 9,0 procent och uppgick till 186,3 (170,9) miljarder kronor.

DiVA är landets största publiceringssystem för forskningspublikationer och ägs av Uppsala universitet. De arkeologiska rapporterna finns i Forndok. Ny rapport om växande statlig administration. SLÖSO KOMMENTAR Riksrevisionen visar i en granskningsrapport att administrationen på statliga myndigheter växer, trots att åtgärder gjorts för att effektivisera förvaltningen. Denna utveckling måste vändas och kärnverksamheten prioriteras. Om rapporten Se hela listan på fi.se I denna rapport har vi sammanfattat de viktigaste frågorna för en öppen och rättssäker förvaltning.
Emile zolas realism

primar sekundar forschung
varfor vill du jobba hos oss
rum for barn kulturhuset
gabriella westberg
johan ehrenberg ekonomihandboken
köpekontrakt båt word

Slutrapport av projektet ”Fler nyanlända och personer med

Statens offentliga utredningar 2021:25 (pdf, 3269 kB) 2021-03-24. Rapport från riksdagen 2020/21:RFR9 (pdf, 295 kB)  På den här sidan samlar vi de rapporter och utvärderingar som Riksantikvarieämbetet har gjort inom ett antal områden de senaste åren.